Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení z ustavující členské schůze

15. 10. 2014

USNESENÍ

z ustavující členské schůze 22/30 ZO SDČR
Senioři Praha 22
konané dne 14. října 2014 od 14,00 hodin
v Uhříněvském Muzeu
 
Ustavující členská schůze 22/30. Základní organizace SDČR Senioři Praha 22 ve složení podle prezenční listiny :
 
         I. Vzala na vědomí
                 1. Informaci předsedy MV SDČR.
2.              2. Informaci místopředsedy MV SDČR Bohuslava Kožíška
        o vytvoření webových stránek pro naši ZO.
 
II. Schvaluje :
           1. Přijetí členů do 22/30.ZO SDČR Senioři Praha 22 /viz
               přihlášky podané ke dni 14.10.2014.
             2. Volbu výboru 22/30. ZO SDČR Senioři Praha 22 ve složení :
                       Předseda : Miroslava Růžičková
                         Členové : Eleonora Tunzerová
                                         Stanislava Drozenová
                                         Milada Čechová
                                         Růžena Truhlářová
                                         Bronislava Vohralíková
                                         Jarmila Kadlecová
                                         Naďa Šulitková
                                         Jarmila Čípová
           3. Volbu revizní komise ve složení :
                                         Jaroslava Kunešová
                                         Helena Venclová
                                         Jindřiška Zahradníková
           4. Plán činnnosti 22/30. ZO SDČR do konce roku 2014
               a na I.pololetí roku 2015.
 
   III. Ukládá :
              1. Výboru 22/30. SDČR Senioři Praha 22
                  a) po sjezdu SDČR svolat členskou schůzi ZO, seznámit
                              členy s usnesením a rozpracovat jej do podmínek ZO.
    
                  b) vypracovat seznam členů ZO SDČR a blahopřát jim
                              k životním jubileím 60, 65, 70, 75, 80. 85, 90 a více
                  c) požádat MČ Praha 22 o dotaci na činnost ZO SDČR
                               
              2Všem členům 22/30. ZO SDČR Senioři Praha 22 :
                  a) aktivně se podílet na rozšíření členské základny
                  b) zúčastňovat se akcí organizovaných základní organizací
                  c) navrhovat a doporučovat další nové aktivity
 
                                      Hlasování o usnesení
 
Počet přítomných členů ZO SDČR na ustavující schůzi 10/30. ZO SDČR
 
        PRO                           PROTI                      ZDRŽELO SE
          
          35                                0                                     0
       
 Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
 
                                  Za volební komisi : Stanislava Drozenová
 
V Praze 22 dne 14.10.2014